بزرگترین مسابقه درگ سال 2018 موتورترند

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۴۷۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

بزرگترین درگ سال توسط مجله موتورترند و با مشارکت مجله پدال (; اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir

Whoops, looks like something went wrong.