آیا شخصیت ام سلما در به وقت شام واقعی است؟

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۱۸۶ K ۳ ۲ ۲

توضیحات

آیا شخصیت ام سلما در به وقت شام که یکی از شخصیت های اصلی فیلم است، واقعی است؟

Whoops, looks like something went wrong.