محمد نهاوندیان: اکثر آثار حاتمی کیا فصلی نوین هستند

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۲۹۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

نظر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، بعد از تماشای فیلم «به وقت شام»