قولی که محقق نشد..

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۲۶۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

- بهت قول میدم وقتی اومدم کنارت تا اومدن کوچولو از کنارت جم نخورم - ولی علی دلم برات تنگ شده..