حضور داعش در پردیس کوروش

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۲۶۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اسقبال مردم از دوربین مخفی حضور داعشی ها در مجتمع تجاری کوروش