نامه های جاسوس آلمانی در ایران به همسرش

۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۶۴۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

این اثر به طور مستند و در قالب سریال، به صورت بازسازی شده نامه های جاسوس آلمانی در ایران به همسرش را شرح میدهد