حرف های شنیدنی عکاسان حادثه تروریستی اهواز

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۳۰۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

پس از حادثه تروریستی مسئله ای که خیلی به چشم آمد ثبت عکس هایی بود که توسط برخی از عکاسان ثبت شده بود.

Whoops, looks like something went wrong.