سوال مهر امسال رئیس جمهور از دانش آموزان

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۰۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

حسن روحانی صبح امروز با حضور در مدرسه ای در پایتخت سوال مهر امسال را از دانش آموزان مطرح کرد.