سوال مهر امسال رئیس جمهور از دانش آموزان

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۲۱۶ K ۱ ۰ ۲

توضیحات

حسن روحانی صبح امروز با حضور در مدرسه ای در پایتخت سوال مهر امسال را از دانش آموزان مطرح کرد.