خاطره فرشاد پیوس از آخرین ضربه ایستگاهی دنیای فوتبال

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۱۸۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

فرشاد پیوس پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطره آخرین ضربه ایستگاهی دنیای فوتبال خود را تعریف کرد.