ببینید | تشویق و خوشحالی ایرانیان ساکنان نوار مرزی از ورود ارتش آذربایجان

۱۳۹۹-۰۷-۲۷ ۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

ایرانیان ساکنان نوار مرزی از نزدیک تحولات منطقه را زیر نظر دارند و در آخرین واکنش‌شان، ارتش آذربایجان را هنگام ورود به یکی از روستاهای تازه تصرف شده در نزدیکی مرز ایران تشویق کردند. منبع: ایران تایمز