تولید آزمایشی سایپا شاهین آغاز شد

۱۳۹۹-۰۷-۲۴ ۱۳ K ۱ ۰ ۱