ببینید | تلاش مردم و نیروهای امداد برای نجات زیرآوار ماندگان در انفجار بیروت

۱۳۹۹-۰۵-۱۵ ۲۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

ادامه تلاش برای انتقال مجروحان حادثه و نجات زیرآوار ماندگان در انفجار بیروت لبنان همچنان ادامه دارد.