ببینید | سرعت باورنکردنی در آسفالت کردن یک خیابان در روسیه

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

تعداد زیادی کامیون به سرعت یک خیابان را در مسکو را آسفالت می‌کنند.