درخواست مردم مبنی بر تنظیم بازار برنج

۱۳۹۹-۰۵-۱۱ ۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر - 11 مرداد - 17:55| لطفا به قیمت برنج در بازار نظارت شود. در عرض یک ماه 3 برابر شده است.