نگاهی به سیستم MBUX جدید مرسدس برای اس کلاس

۱۳۹۹-۰۵-۰۹ ۱۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir