چاپلوسی و پاچه خواری تا چه حد!!!!!!

۱۳۹۹-۰۵-۰۶ ۱۷ K ۱ ۰ ۱