تست و تعمیر برد ست کنترل پمپ آب یا اتومات پمپ

۱۳۹۹-۰۵-۰۶ ۱۱ K ۱ ۰ ۱