فیلم | یک موش دفتر شهردار فردیس را برهم ریخت!

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۷۶۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

کارکنان شهرداری فردیس برای پیداکردن موش در دفتر شهردار بسیج شدند.

Whoops, looks like something went wrong.