درگیری لفظی سعید فتاحی با خبرنگاران

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۱۲۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

 برخورد نامناسب سعید فتاحی با خبرنگاران بعد از بازی استقلال تهران و گل ریحان البرز