دونوازی گیتار و ویولنسل ماهان میرعرب و اویغور وورال

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۹۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

دونوازی گیتار و ویولنسل ماهان میرعرب و اویغور وورال را که این دو در رویدادی در برلین اجرا کرده اند را در هفدانگ ببینید.