کنایه میثاقی به عصبانیت تبریزی در بازی مقابل ذوب آهن

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۱۰۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

کنایه مجری به عصبانیت مهاجم استقلال در بازی ذوب آهن - استقلال