انتقاد میثاقی از شیوه تبلیغات در ورزشگاه

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۹۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

برنامه فوتبال برتر (98/07/08)