از دیوار راست بالا رفتن یعنی این بقیه اداش رو در میارن

۱۳۹۸-۰۷-۰۷ ۸۷ K ۱ ۰ ۱