تمام گلهای بارسلونا به چلسی

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۱۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

تمام گلهای بلوگرانا مقابل آبی های لندن در تمام رقابتها