گفتگو با بانوی افتخار آفرین جودو ایران

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

گفتگو با آزیتا حجازی درمورد اتفاقی که اخیرا و در حاشیه مراسم اهدا مدال در مسابقات جهانی رخ داد