شوخی با وزیر ارتباطات

۱۳۹۸-۰۲-۲۴ ۳۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شوخی حسن ریوندی با وزیر ارتباطات در جدیدترین کنسرت حسن ریوندی